Regulamin Organizacji Urodzin

REGULAMIN ORGANIZACJI PRZYJĘCIA URODZINOWEGO DLA DZIECI

W SALI ZABAW FRUU

 

 

 1. Organizatorem Przyjęcia Urodzinowego jest Sala Zabaw Fruu, mieszcząca się przy ulicy Skalnicowej 76,  04 – 797 Warszawa.
 2. Zlecający (rodzic/opiekun Jubilata) jest odpowiedzialny za gości zaproszonych na Przyjęcie Urodzinowe.
 3. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną na adres fruu@salazabawfruu.pl
 4. Przyjęcie Urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu przez Zlecającego Umowy organizacji Przyjęcia Urodzinowego oraz wpłaceniu zadatku min. 200 zł w terminie maksymalnie do 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji. Jeżeli termin wpłaty zadatku (co jest równoznaczne z terminem ważności rezerwacji) mija w weekend, wówczas zadatek powinien być wpłacony przed tym weekendem. W przypadku gdy zadatek wpłacany jest przelewem, ów przelew powinien zostać zaksięgowany na koncie bankowym Sali Zabaw Fruu przed weekendem, w którym kończy się termin ważności rezerwacji.
 5. Po dokonaniu wpłaty zadatku Zlecający zobowiązany jest do dostarczenia wypełnionej i podpisanej Umowy urodzinowej do pracownika recepcji Sali (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) nie później niż do 3 dni po dokonaniu wpłaty.
 6. Zadatek wpłacony przez zamawiającego jest na określony termin i nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania przyjęcia urodzinowego przez Zlecającego.
 7. Zadatek w całości, za zgodą stron, może zostać uznany w poczet nowego terminu, jeśli informacja o przełożeniu zostanie przekazana Organizatorowi ( Sali Zabaw Fruu ) nie później niż trzy dni przed dotychczasowym terminem. Jeśli natomiast ten czas będzie krótszy, 100 zł z wpłaconego zadatku przepada, a Zlecający zobowiązany jest dopłacić odpowiednią kwotę, by zadatek na nowy termin nie był niższy niż 200 zł.
 8. Jeżeli Przyjęcie Urodzinowe nie odbędzie się z winy Organizatora (Sali Zabaw Fruu ), zadatek wpłacony przez Zlecającego podlega zwrotowi powiększony o 200 zł, czyli o minimalną kwotę zadatku.
 9. Jeśli w wyniku zdarzenia, skutkującego zaistnieniem siły wyższej, nie zawinionej przez żadną ze stron, np. powodzi, pożaru, epidemii, wprowadzeniem przez władze zarządzeń ograniczających działalność gospodarczą, impreza urodzinowa nie będzie mogła się odbyć, Organizator, tj. Sala Zabaw Fruu, zobowiązuje się do zwrócenia zadatku wpłaconego na poczet imprezy bądź zaproponowania innego dogodnego terminu na jej zorganizowanie.
 10. Do wyłącznej dyspozycji Jubilata i jego gości przez czas trwania Przyjęcia Urodzinowego t.j. 2 godzin zegarowych jest wydzielona przestrzeń urodzinowa. Czas przeznaczony na Przyjęcie Urodzinowe liczony jest od ustalonej w Umowie  godziny, a nie od momentu zebrania się gości, którzy mogą się zbierać maksymalnie na 15 minut przed godziną rozpoczęcia Przyjęcia Urodzinowego.
 11. W trakcie każdego Przyjęcia Urodzinowego Sala Zabaw Fruu pozostaje zamknięta dla klientów zewnętrznych, a dostępna jedynie dla Gości urodzinowych.
 12. Pracownicy sali zabaw zapewniają jedynie obsługę techniczną urodzin. Podczas Przyjęcia Urodzinowego opiekę nad jubilatem i jego gośćmi, sprawuje wynajęty przez Zlecającego opiekun bądź opiekunowie (zależnie od liczby uczestników).

W przypadku chęci zapewnienia dodatkowych atrakcji urodzinowych Zlecający  może zakupić usługę animatora.

 1. Istnieje możliwość przedłużenia Przyjęcia Urodzinowego o dodatkową godzinę zgodnie ze stawką wymienioną w cenie 240 zł/godz., jeśli przedłużenie ma miejsce w godzinach otwarcia sali zabaw, lub w cenie 360 zł/godz. poza standardowymi godzinami otwarcia sali. Opłata ta będzie naliczana automatycznie w przypadku gdy goście urodzinowi nie opuszczą salki urodzinowej w ciągu 15 min. po ustalonym czasie końca Przyjęcia . Przedłużenie Przyjęcia wiąże się także z proporcjonalnymi opłatami za usługi opiekuna/opiekunów imprezy.
 2. W przypadku organizacji Przyjęcia Urodzinowego minimalna liczba gości wraz z solenizantem, za których zależy uiścić opłatę, to 10 osób.
 3. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu, liczby gości, opcji dodatkowych w tym np. decyzji dotyczącej animatora należy potwierdzić najpóźniej na 3 dni przed Przyjęciem Urodzinowym. Będą one wiążące przy rozliczeniu kosztów Przyjęcia. .
 4. W przypadku braku potwierdzenia ilości gości urodzinowych Przyjęcie będzie przygotowane zgodnie z liczbą osób podanych w momencie podpisania Umowy organizacji Przyjęcia Urodzinowego.
 5. W przypadku powiększenia ilości gości w trakcie trwania imprezy Zlecający dopłaca za każdą kolejną osobę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 6. Rozliczenie całości imprezy następuje na podstawie Umowy organizacji Przyjęcia Urodzinowego oraz zrealizowanych dodatkowych usług i świadczeń zamówionych podczas trwania Przyjęcia Urodzinowego. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony zadatek, Zlecający reguluje gotówką, BLIKIEM lub kartą płatniczą w recepcji Sali Zabaw Fruu po zakończeniu Przyjęcia Urodzinowego.
 7. Poczęstunek (zgodny z wybranym pakietem), jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców, ciasto, owoce, przekąski można przygotować we własnym zakresie przed Przyjęciem. Napoje zimne i ciepłe są wyłącznie do nabycia w recepcji Sali Zabaw Fruu.
 8. Zapewnienie tortu urodzinowego leży w gestii Zlecającego i ponosi za niego wyłączną odpowiedzialność. Serwowanie tortu urodzinowego dzieciom jest w gestii opiekunów imprezy i jest wliczone w koszt imprezy.
 9. Podpisanie Umowy organizacji Przyjęcia Urodzinowego jest jednoznaczne z akceptacją warunków powyższego Regulaminu Organizacji Urodzin.
 10. Uczestników przyjęcia urodzinowego obowiązuje główny Regulamin Sali Zabaw.
 11. Zgodnie z powyższym Regulaminem wejście na Salę Zabaw, zarówno przez dzieci, opiekunów jak i gości, jest możliwe jedynie w skarpetkach ( bez antypoślizgu ).

PREZENT DLA JUBILATA od Sali Zabaw Fruu:

            Wejściówka do Sali Zabaw Fruu na  8 osobogodzin do wykorzystania przez jubilata w jednym lub w kilku wejściach.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

fruu@salazabawfruu.pl

+48 511 410 600

Messenger Fruu

Sala Zabaw Fruu, ul. Skalnicowa 76, 04-797 Warszawa